Laddar

Grupputveckling i skolan- för ett fördjupat lärande, trygghet och samarbete

Tillsammans med våra elever i årskurs 8 genomförde ni välplanerade och genomtänka övningar som vi med enkelhet kunde spinna vidare på i den ordinarie undervisningen. Vi kände ett behov av att arbeta med elevernas sammanhållning, vilket vi tyckte underlättade efter samarbetet med er då de fått arbeta med att både visa och se andra sidor och sig själva och de övriga i gruppen.

Pedagog på Röselidsskolan

Att använda drama som pedagogisk metod i skolan är att arbeta med skapande, kreativa processer med lärandet och utvecklingen i centrum. Drama är ett jättebra verktyg och en användbar metod för just lärande, då formen uppmuntrar deltagarna att använda sina känslor för att skapa engagemang och förståelse för lärområdet- med möjlighet att få nya perspektiv och ökat handlingsutrymme.

Det finns forskning gällande lärande och kreativa processer. Kreativa processer förstärker förmågan att tänka nytt och på andra sätt. Pamela Bowell och Brian S. Heap, skriver i boken Planning Process Drama om neuropsykologisk forskning och spegelneuroner som en koppling mellan drama och inlärning; ”It looks as though our brains are ’wired’ for learning through drama” (Bowell & Heap 2013), och att bevisen talar för att våra hjärnor behöver ”träna på livet”, för att vi ska lära oss. 

Jag har arbetat länge inom grundskolan, fått en bred förståelse för hur man kan arbeta med grupputveckling i skolan och skapat passande metoder för detta. Tillvägagångssättet omfattar olika arbetssätt och riktlinjer för gruppstärkande arbete; processarbete med elever, handledning för pedagoger och skolchefer samt övergripande planering på organisationsnivå.

Jag utformar uppdraget efter arbetsgruppens behov. Jag kan arbeta med elevgrupper, pedagoger eller ledning- och detta kan med fördel göras parallellt- då dessa grupper hänger ihop och är beroende av varandra. 

Oftast observerar jag gruppen först, för att ta reda på hur gruppen samspelar och vilka behov som finns för en positiv grupputveckling. Med fördel arbetar jag kontinuerligt och processinriktat med gruppen för att stötta och kartlägga gruppens utveckling, vilket konkret kan innebära att man förlägger arbetet på flera tillfällen.


Förslag på fokus och metod

 • Samarbete, samspel och kommunikation

 • (Drama)lek, fantasi, rörelse och improvisation

 • Fokus och koncentration

 • Lära känna varandra, tillit, trygghet, empati och ansvar

 • Integration och inkludering

 • Forumspel och rollspel

 • Processdrama

 • Normkritisk pedagogik

 • Demokrati och värdegrund

 • Konflikthantering

 • Retorik

 • Workshop kring olika teman såsom makt, HBTQI, sexualitet, identitet, jämställdhet, mänskliga rättigheter, hållbarhet mm.

 • Ledarskaps- och organisationsutveckling

 • Pedagogisk handledning i gruppstärkande arbete

 • Hållbarhet

 • Föreläsningar i ämne och metod (grupprocesser) Se mer under fliken Föreläsningar.


AKTUELLA PROJEKT


OMSKAPARNA

Ett hållbarhetsprojekt för åk 4-6

Omskaparna (utvecklat av Sveriges Konsumenter) är ett kreativt projekt som riktar där elever, lärare och kulturaktörer tillsammans lär och skapar i kreativa processer för att stärka förmågan att tänka nytt och på andra sätt. Förmågor som vi kan ha stor nytta av inför en omställning mot en hållbar värld.

Projektet består av två delar:

 • Lektioner och studiebesök med elevernas pedagoger om hållbarhet och omställning 

 • Skapande träffar med mig som dramapedagog med fokus på att fördjupa lärandet, få praktiska verktyg och samarbeta som grupp. 

Mål med projektet:

Ett Omskaparprojekt har fyra övergripande målsättningar som löper som en röd tråd genom både pedagogernas lektioner och  arbete:

 • Testa nya saker – Eleverna har fått lära och göra på nya sätt och fått prova på konstnärliga tekniker.

 • Omskapa och lära tillsammans – Eleverna har fått vara en aktiv del i en samskapande grupprocess – på lektionerna med pedagogerna och i skapandet med mig som dramapedagog.

 • Skapa nya relationer – Eleverna har fått relatera på nya sätt, t ex till varandra, något i naturen eller något i omvärlden.

 • Lära sig mer om hållbarhet och omställning – Eleverna har fått kunskaper om hur olika levnadssätt och strukturer påverkar oss själva och omvärlden och har fått konkreta exempel på hur vi kan skapa en hållbar omställning.

Ett projekt pågår i ca 1-2 månader, utifrån hur vi tillsammans väljer att lägga upp arbetet.

 

Läs mer om projektet här.


DAGS FÖR EN SOCIAL LÄROPLAN?

Efter att ha arbetat som dramapedagog i grundskolan under många år, har jag sett vad ett gruppstärkande arbete kan innebära för hela skolklimatet, baserat på att positiva grupper för med sig andra vinster, som en bra grund för lärande och växande samt hälsofrämjande aspekter hos elever (och även pedagoger). Min erfarenhet säger att det är dags att införa en social läroplan för skolan!

I bifogade dokument beskriver jag mer utförligt hur metoden kan användas.

Låt gå! Ett utvecklingsarbete för hela skolan.

Bilaga 1 Låt gå! Ett utvecklingsarbete för hela skolan

Bilaga 2 Låt gå! Ett utvecklingsarbete för hela skolan.


Glöm inte att ni kan söka pengar till arbetet via Skapande Skola (och se till skicka in ansökan i tid inför kommande läsår).

https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/skapande-skola/

Om ni som skola vill ha hjälp att formulera er ansökan, hjälper jag er gärna med detta!